Pitru Kaaryam Gallery

24th September Pinda Paradhan Program @ Kaashi 

25th September 2021 @Prayagraj (Triveni Samgam Bank -Under the Vata Vriksh)

26th Sept 2021 program at Phalguni Teerdh@ Gaya

Day 3 – 26th Pinda Pradana at Ram Sila @Gaya

Day 3 – 26th Pinda Pradana at Shila Vedi @Gaya

27th Sept 2021 (4th Day ) Pinda pradaan at Vishnu Paadam & Shodasa Vedi @ Gaya

27th Sept 2021 (4th Day ) Pinda Pradaan at Surya Kundam @ Gaya

28th Sept 2021 (5th Day ) Pinda Pradaan at Brahma Sarovar , Gaya kshetram

28th Sept 2021 (5th Day ) Pinda Pradaan at Vaitarni pond @ Bihar

30th Sept 2021 Vishnu Paada  @ Gaya

24th September Pinda Paradhan Program @ Kaashi 

25th September 2021 @Prayagraj (Triveni Samgam Bank -Under the Vata Vriksh)

26th Sept 2021 program at Phalguni Teerdh@ Gaya

26th Sept 2021 program at Phalguni Teerdh@ Gaya

Day 3 – 26th Pinda Pradana at Ram Sila @Gaya

27th Sept 2021 (4th Day ) Pinda pradaan at Vishnu Paadam & Shodasa Vedi @ Gaya

27th Sept 2021 (4th Day ) Pinda pradaan at Surya Kundam @ Gaya

28th Sept at Kalighat @Prayagraj 

28th Sept at Kalighat @Prayagraj 

28th Sept at Kalighat (Deepa jwala pratisha) @Prayagraj 

30th Sept at Vishnu Paada  @ Gaya

30th Sept at Vishnu Paada  @ Gaya

30th Sept at Vishnu Paada  @ Gaya

30th Sept at Vishnu Paada  @ Gaya